All fields are required.

Close Appointment form

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatvédelmi tájékoztató megtekintése PDF-ben

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Inkasszó Követelésbehajtó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: HU-1068 Budapest, Király utca 80., Adószám: 25359569-1-42, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.inkasszocsoport.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségeink:

Adatkezelő: Inkasszó Követelésbehajtó Kft.

Székhely/postázási cím: 1068 Budapest, Király utca 80.

Adószám: 25359569-1-42
Elérhetőség: gdpr@inkasszohungaria.hu vagy a www.inkasszohungaria.hu weboldalon keresztül
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 270605

Tartalom:

  1. Az Adatakezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
  2. Adatfeldolgozók
  3. Tárhelyszolgáltató
  4. Domain szolgáltató
  5. Cookie-k használata
  6. Felhasználók jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan
  7. Jogérvényesítés
  8. Egyéb rendelkezések

1. Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevő, valamint a hírlevelekre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
I.) Partneri szerződésben kezelt adatok köre Felhasználó:

Neve,

Címe,

Kontakt adatok,

E-mail címe,

Telefonszáma,

Számlázási adatok (adószám, bankszámla szám, bank neve, számla, vagy bizonylat száma).

 Szerződés teljesítése.

 

A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése. Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.

 

II.) Hitelezői igény bejelentése

Felhasználó:

Megbízó neve (vezetéknév, keresztnév), líkcíme, telefonszáma, fax száma, Kapcsolattartó email címe

Adós/Érintett

Adós neve(vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma,fax száma, email címe, tartozás összege,

Adós részéről kapcsolattartó neve (vezetéknév, keresztnév)

A Felhasználó a Partneri szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése

Az Adós/Érintett önkéntes teljesítésének elmaradása esetén indítandó eljárásokhoz szükséges adatok

A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.

PSZÁF elnökének 14/2012.(XII.13.) számú ajánlásában a követeléskezelők számára előírt áthidaló megoldásokra vonatkozó megállapodások megkötéséhez.

Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.
III.) Követelésbehajtás

Felhasználó:

Megbízó neve (vezetéknév, keresztnév), líkcíme, telefonszáma, fax száma, Kapcsolattartó email címe

Adós/Érintett

Adós neve(vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma,fax száma, email címe, tartozás összege,

Adós részéről kapcsolattartó neve (vezetéknév, keresztnév

A Felhasználó a Partneri szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítése

A Hitelező valós és jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges

Az Adós/Érintett önkéntes teljesítésének elmaradása esetén indítandó eljárásokhoz szükséges adatok

Az Adós/Érintett önkéntes teljesítésének elmaradása esetén indítandó jogi eljárásokhoz, mivel a kötelezett megnevezése nélkül jogi eljárás a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében nem indítható.(fizetési meghagyás,végtehajtási eljárás,peres eljárás.)

A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése.

PSZÁF elnökének 14/2012.(XII.13.) számú ajánlásában a követeléskezelők számára előírt áthidaló megoldásokra vonatkozó megállapodások megkötéséhez

Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.
VI.) Számlázási adatok

adószám,

bankszámla szám,

bank neve.

Bizonylat kiállítása, és azok megőrzése. A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig).
V.)Kapcsolatfelvétel a Honlapon:

Név

Email cím

Tárgy

A kapcsolatfelvétel céljának leírása a szövegboxba. Az itt közölt információk tartalmazhatnak személyes adatot.

Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, visszaigazoló email formájában. A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó önkéntes hozzájárulása. A megrendelés alapján létrejött szerződés megszűnéséig.

 

2. Adatfeldolgozók

A Szolgáltató a Hitelező és az Adós/Érintett által megadott személyes adatokat Hitelező valós és jogszerű érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatokat továbbít a jogi eljárás megindítása céljából a Baruch Gábor Ügyvédi Iroda részére. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

Az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekről. A Szolgáltató a megkeresés dátumától számított legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet.

Adatfeldolgozó:

Név: Dr. Baruch Gábor Ügyvédi Iroda – személyesen, Dr. Baruch Gábor ügyvéd, valamint Dr. Lakatos Gergely ügyvéd
Cím: 1064 Budapest, Vörösmarty u.67.

3. Tárhelyszolgáltató

A  www.inkasszohungaria.hu weboldal tekintetében tárhelyszolgáltatóként vesszük igénybe az alábbi céget:

Név: GS Informatika Kft.
Cím:  2040 Budaörs, Harkály utca 7.
Cégjegyzékszám: 13-09-153274

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

4. Domain szolgáltató

DotRoll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

+36 – 1 – 432 – 3232

+36 – 1 – 432 – 3231

support@dotroll.com

Adószám: 13962982-2-42

5. Cookie-k használata

Tájékoztatjuk, hogy ai inkasszocsoport.hu weboldalunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton megkapja. Papír alapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket felszámítjuk.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

6.  Felhasználók jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon közzétett nyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján:

gdpr@inkasszohungaria.hu

Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt írásban legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. Ha Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

7. Jogérvényesítés

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

8. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót és Szabályzatot az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak a  www.inkasszocsoport.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató és Szabályzat 2018. 06.12. napjától lép hatályba.

Don`t copy text!