All fields are required.

Close Appointment form

ÁSZF

Általános szerződési feltételek követelésbehajtásra vonatkozóan

I.                   A szerződő felek:

Az Inkasszó Követelésbehajtó Kft., mint Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződésben foglalt feltételek mellett és minőségben követelésbehajtással kapcsolatos szolgáltatást végez.

A Megbízó pedig vállalja, hogy a megbízás szerinti dokumentumokat a megbízott részére átadja és a megbízási díjat megfizeti.

A jelen általános szerződési feltételekben foglaltak kötelező érvényűek az Inkasszó Követelésbehajtó Kft. és valamennyi szerződéses partnere jogviszonya vonatkozásában, attól a felek csak kifejezett írásbeli megállapodással térhetnek el.

 

II.                A szolgáltatás helye és ideje:

A Megbízott Magyarország területén belül kezdeményezhet követelésbehajtással kapcsolatos eljárást az adóssal szemben. Az Inkasszó Követelésbehajtó Kft., a peren kívüli tevékenységének időtartamát minimum 120 napban határozza meg. A tevékenységének lezárásáról szóló jelentést, valamint a további teendőkről szóló ajánlását Megbízó részére írásban küldi meg.

A megrendelés visszaigazolását követő 120 napon belül az Inkasszó Követelésbehajtó Kft. valamennyi adóssal szemben jogosult a Megbízó külön beleegyezése nélkül részletfizetési megállapodás megkötésére, ezt követően viszont kizárólag a hitelező írásbeli felhatalmazása alapján jogosult erre. A Megbízás időtartama alatt a megbízás tárgyát képező követelés behajtása, illetve megállapodások megkötése kizárólag az Inkasszó Követelésbehajtó Kft. által, illetve rajta keresztül történhet. Amennyiben az adós közvetlenül a Megbízóval kíván megállapodást kötni, a Megbízó ennek tényéről haladéktalanul köteles Megbízottat írásban értesíteni, illetve a Megbízó tudomásul veszi, hogy ilyen esetben is sikerdíj illeti meg az Inkasszó Követelésbehajtó Kft-t. A Megbízottat abban az esetben is megilleti a szerződés szerinti sikerdíj, ha a megbízás körébe tartozó követelés fejében a Megbízó nem készpénzt, hanem vagyontárgyat, vagy más vagyoni értékű jogot, szolgáltatást kap, továbbá megilleti sikerdíj azon összeg után is, mely összeget az adós, beszámítási joga miatt nem tartozott megfizetni. A Megbízott jogosult a sikerdíjra akkor is, ha a teljesítés a megbízás megszűnése utáni 60 napon belül realizálódik.

A Megbízó a megbízás időtartama alatt ugyanazon követelés érvényesítése érdekében más megbízóval nem jogosult szerződést kötni, ellenkező esetben kártérítési felelősség terheli és – a megbízás eredményességétől függetlenül – a megrendeléskor megállapított sikerdíjat is köteles megfizetni a Megbízott részére.

 

III.             A szerződés tárgya:

 1. Követelésbehajtás keretében végzett tevékenységek

A követelésbehajtás tárgyában tett intézkedésnek minősül minden peres és peren kívüli eljárás, amely célja az adós fizetésére, a követelés megtérülésére irányul, többek között:                                         

Fizetési felszólítás

Tartozás elismerő nyilatkozat

Részletfizetési megállapodás

Személyes konzultáció

Fizetési meghagyásos eljárás

Felszámolási eljárás

Peres eljárás

Végrehajtási eljárás

 

A Megbízott a megbízás ellátása során jogosult más személy, így például ügyvéd/ügyvédi iroda közreműködését igénybe venni. A Megbízott a nem általa kijelölt közreműködő tevékenységéért nem tartozik felelősséggel.

Peres és peren kívüli eljárás esetén a Megbízó köteles együttműködni az Inkasszó Követelésbehajtó Kft-vel megbízásos jogviszonyban álló ügyvéddel azzal, hogy Megbízott minden esetben tájékoztatja Megbízót – a megbízás jogalapjának igazolása mellett – az általa megbízott ügyvéd/ügyvédi iroda megnevezéséről, elérhetőségéről.

 1. Az Inkasszó Követelésbehajtó Kft. fentieken kívül jogosult valamennyi, tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás végzésére.

 

 1. A megbízási jogviszony időtartama alatt a Megbízót megilleti a Megbízottra vonatkozó olyan névhasználati jog (számlákon, levélpapíron, honlapon stb.), mellyel arra hívja fel partnerei figyelmét, hogy a Megbízó cégének „követeléseit az Inkasszó Követelésbehajtó Kft. kezeli”.

 

IV.             Díjszabás, díjszámítás, számlázás

A követelésbehajtás elszámolása történhet:

 • eseti megrendelés alapján, ahol a felek feldolgozási díjat és sikerdíjat kötnek ki
 • „V.I.P. partneri szerződés” szerinti megrendelés alapján, ahol a felek egyszeri fix díjat és – az egyes ügyek után fizetendő – sikerdíjat kötnek ki.

A sikerdíj összege valamennyi behajtott követelés után számítandó (beleértve nemcsak a tőke összegét, hanem a behajtásra kerülő kamat, behajtási költség, egyéb szükség szerint felmerülő és igazolt költség(ek) összegét is).

A szerződések időtartamának és a megbízási díjak (feldolgozási díj, egyszeri fix díj, sikerdíj stb.) mértékének megállapítása a Megbízóval kötött egyedi megállapodás (megrendelőlap) szerint történik. A megbízás tárgyát képező összegek behajtása történhet a Megbízó, vagy az Inkasszó Követelésbehajtó Kft., mint Megbízott bankszámlájára történő átutalással, illetve készpénzben egyaránt, valamint a jelen ÁSZF VI.1. pontjában meghatározott egyéb módon is.

A Megbízó köteles az Inkasszó Követelésbehajtó Kft.-t 72 órán belül írásban értesíteni, amennyiben bármilyen változás következik be az adós egyenlegében, így amennyiben az Adósság teljesen vagy részben megfizetésre került.

Az Inkasszó Követelésbehajtó Kft., illetve az általa megbízott ügyvéd/ügyvédi iroda a megbízás alapján behajtott követelések összegét, annak megbízott számláján, vagy az ügyvéd letéti számlán való jóváírásától számított 8 munkanapon belül köteles átutalni, – Megbízott sikerdíjának bruttó összegével, illetve a banki átutalással járó költségekkel csökkentve – a Megbízó bankszámlájára. Megbízó írásbeli kérelme alapján Megbízott köteles a megbízás alapján behajtott követelések összegét – Megbízott sikerdíjának bruttó összegével, illetve a banki készpénzfelvétel igazolt költségeivel csökkentve – készpénzben megfizetni Megbízó kezeihez. Az összeg átvételét, illetve az átutalás jóváírását Megbízó külön nyilatkozatban köteles elismerni. A Megbízott beszedési számláján, illetve az eljáró ügyvéd letéti számláján lévő pénzösszegek után nem jár kamat.

Peres és peren kívüli eljárás kezdeményezése esetén a fizetendő illeték és egyéb eljárási díjak előlegezése Megbízót terhelik. A megfizetés akként történik, hogy az eljárás indításához szükséges, jogszabály szerint meghatározott összeget Megbízó az Inkasszó Követelésbehajtó Kft-vel  megbízásos jogviszonyban álló ügyvéd letéti számlájára köteles átutalással teljesíteni, illetve amennyiben ez az adott eljárás tekintetében lehetséges, úgy – az eljáró ügyvéd által megadott információk alapján – közvetlenül a fizetendő összeg jogosultja felé teljesíti a díjfizetést. Az összeg felhasználásáról az ügyvéd letéti igazolást és költségigazolást állít ki Megbízó részére.

A peres és a peren kívüli eljárás költségeiről az eljáró ügyvéd, illetve a befizetett költségek jogosultja, valamint a sikerdíj összegéről az Inkasszó Követelésbehajtó Kft. állít ki számlát a Megbízó részére. Megbízott a sikerdíjra vonatkozó számláját – választása szerint – a követelés összegének, illetve részösszegének behajtásával egyidejűleg, vagy a megbízási jogviszony fennállása alatti későbbi időpontban állítja ki a Megbízó felé.

Fizetési határidők elmulasztása esetén a felek késedelmi kamatot érvényesíthetnek, melynek mértéke a Ptk-ban előírtakkal megegyezik, továbbá a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott követelés behajtásával kapcsolatos költségek fedezésére számlánként negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget is érvényesíthetik. Az Inkasszó Követelésbehajtó Kft., a Megbízó téves megbízásra irányuló megrendelése, valamint a megbízás ideje alatt a Megbízó egyoldalú felmondása okán megszűnt szerződés esetén is megilleti a teljes megbízási díj (feldolgozási díj és sikerdíj egyaránt).

 

V.                A Megbízott kötelezettségei

A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy;

 1. A szakmában elvárható magas szakmai szinten a tőle elvárható módon és minőségben biztosítja a követelés behajtásához szükséges tevékenységet,
 2. folyamatos kapcsolattartást biztosít a Megbízóval;

VI.             Megbízó kötelezettségei

A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy

 1. ) a megbízás díját a megrendelésnek megfelelően megfizeti;

b.) a Megbízottat a megrendelés visszaigazolását követően a megrendelésen feltüntetett sikerdíj teljes összege megilleti megtérülés esetén.

A felek megtérülésnek tekintik:

 • a követelés összegének átutalással vagy készpénzben történő megfizetését, illetve amennyiben a Megbízó – kifejezett hozzájárulása feltételével – a követelés fejében vagyontárgyat, vagy más vagyoni értékű jogot, szolgáltatást kap;
 • kompenzációval történő megtérülést, pl. bartel, egyéb követeléscsökkentő tevékenység engedélyezése
 • jóváírással
 • áru visszaszállítással, stb.
 1. folyamatos kapcsolattartást biztosít a Megbízottal, illetve amennyiben a követelés kezeléséhez a Megbízottnak kiegészítő információkra/dokumentumokra van szüksége, a Megbízó köteles a Megbízott felhívására a kéréstől számított 3 napon belül a Megbízottnak a szükséges tájékoztatást megadni, illetve a szükséges dokumentumokat a rendelkezésére bocsátani. A Megbízottat 24 órán belül írásban köteles értesíteni az adós tartozás tárgyában történt megkeresése esetén;
 2. a követelésbehajtásra vonatkozó igényeit egyezteti a Megbízottal;
 3. a Megbízó kizárólag jogilag megalapozott, elismert vagy nem vitatott követelés behajtására ad megbízást, mely követelésre vonatkozó igényét hiteles dokumentumokkal/azok másolataival köteles igazolni. Amennyiben a megrendelés visszaigazolását követően a követelés megalapozottsága vitássá válik, ebből eredő felelősség teljes egészében Megbízót terheli, így a teljes megbízási díjat (feldolgozási/fix díjat és sikerdíjat egyaránt) köteles megfizetni a Megbízott részére.

 

VII.          Titoktartás

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejövő együttműködési szerződés megkötését megelőző tárgyalások és az azt követő együttműködés keretében a kölcsönös tájékoztatások, illetőleg információk átadása során a jelen megállapodás szerint járnak el.

A megállapodás szerint mindkét fél által nyújtott információt
(pl. adathordozókat, rajzokat, dokumentumokat, minden szóbeli vagy írásbeli közlést) a felek kötelesek bizalmasan kezelni és kizárólag a közöttük létrejövő szerződés céljára felhasználni.
A titoktartási kötelezettség fennáll arra a tényre, illetve helyzetre is, hogy a felek egymással tárgyalásokat folytatnak, valamint az ilyen tárgyalások tartalmára is. A titoktartási kötelezettség a feleket abban az esetben is köti, amennyiben
a tárgyalásokat követően nem jön létre együttműködési szerződés. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen rendelkezéseket alkalmazottaikkal, munkatársaikkal, megbízottaikkal és tanácsadóikkal, valamint leányvállalataik alkalmazottaival, munkatársaival, megbízottaival és tanácsadóival betartatják.

Abban az esetben, ha a felek között az együttműködési megállapodás megkötésére nem kerül sor, az információkhoz, adatokhoz és dokumentumokhoz jutott fél (és képviselője) köteles az információt nyújtó fél részére visszajuttatni valamennyi olyan dokumentumot, adatot és egyéb anyagot, amely ezen információt tartalmazza vagy arra utal, továbbá köteles az információt bizalmasan kezelni és nem jogosult sem közvetlenül, sem közvetve az információt verseny- vagy egyéb kereskedelmi célokra felhasználni, harmadik fél részére kiadni. A szerződésszegés következményeként a felek valamennyi ebből származó vagyoni és nem vagyoni kárukat jogosultak érvényesíteni.

A felek fenti titkossági kötelezettsége nem vonatkozik olyan információra

a) amely az információhoz jutott fél birtokában volt már az információnak
az információt nyújtó fél általi feltárását megelőzően,

b) amely már akkor nyilvános volt,

c) amely az információhoz jutott fél hibáján kívül vált nyilvánossá, vagy

d) amelyet az információhoz jutott fél részére egy olyan harmadik fél tárt fel, amelyre/akire nézve a titkossági kötelezettség nem kötelező erejű, vagy

e) az illetékes hatóság vagy bíróság határozatának megfelelően végrehajtott információ kiadására.

 

Ilyen esetekben a felek kötelesek egymást késedelem nélkül a közzététel előtt értesíteni, és a további eljárásokat egyeztetni.

Az összes átadott információ az átadó fél birtokában és tulajdonában marad úgy, hogy a másik fél nem jogosult szabadalmi vagy szerzői jogokra vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra az információk átadása révén.

Mindkét fél vállalja, hogy megtérít a másik félnek minden olyan kárt, továbbá kártalanítja és mentesíti a másik felet minden olyan kárért és kár alól, amely a másik felet közvetlenül vagy közvetve éri a jelen megállapodás megszegéséből eredően.

 

VIII.       Adatvédelem

Megbízott kijelenti, hogy a megrendelőlapon feltüntetett személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) foglaltaknak megfelelően kezeli.

Megbízott részletes „Adatvédelmi Tájékoztatója” a www.inkasszocsoport.hu oldalon érhető el, mely a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a Megbízott szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza. Megbízott jelen „Általános Szerződési Feltételek” aláírásával elismeri, hogy ezen „Adatvédelmi Tájékoztató” tartalmát is megismerte, illetve azzal egyetért.

 

IX.             Vegyes és záró rendelkezések

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” minden esetben a Megbízó által aláírt Megrendelőlap elválaszthatatlan mellékletét képezi, így a Megrendelőlap aláírásával a Megbízó jelen okiratban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Amennyiben Megbízó jelen „Általános Szerződési Feltételek” tartalmának módosítását kívánja, úgy azt az átvételtől számított 3 napon belül írásban kezdeményezheti.

A szerződő felek megállapodnak, hogy a vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Fővárosi II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének vetik alá magukat. A megrendelőlapon és az általános szerződési feltételekben nem rendezett kérdésekre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései irányadóak.

Don`t copy text!