All fields are required.

Close Appointment form

Érintett anyja neve

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

Érintett személyes adat: Érintett anyja neve

 

1) Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka

Az Inkasszó Követelésbehajtó Kft. (továbbiakban: Társaság) követeléskezelő tevékenységéhez kapcsolódóan a követelések adósainak (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016\679 rendelete (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95\46\EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 6.cikk(1) bekezdés f) pontja alapján a személyes adatok kezelése jogszerű abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A Rendelet 7.cikk (3) bekezdés első mondata alapján az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Rendelet 17. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Annak megállapítása céljából, hogy a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adatot-egyéb adatkezelési jogalap (Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a)-e) pontok) esetleges hiányában-a Társaság az Érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve hozzájárulásának visszavonását követően is jogosult-e kezelni, szükséges a jelen érdekmérlegelési teszt elvégzése.

Az érdekmérlegelési teszt során a társaság a rendelet előírásaival és a (47) preambulumbekezdésben leírtakkal összhangban:

-azonosítja a Társaságnak az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,

-megállapítja, az Érintettnek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az érintett jogalapokat, mint a Társaság jogos érdekeinek ellenpontját,

-elvégzi a Társaság jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

 

2) A Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke

Az Érintett anyja neve felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor a Társaság és az Érintett között létrejött szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) megkötésekor. Az Érintett az Alapszerződés alapján szolgáltatást vett igénybe, amelyért a szerződés alapján ellenszolgáltatást köteles teljesíteni.

Az Alapszerződésből fakadó szolgáltatás teljesítése érdekében, a Társaságnak valós és jogszerű érdeke fűződik ahhoz, hogy

-az Érintett az alapszerződésből fakadó kötelezettségét teljesítse,

-amennyiben pedig erre önkéntes teljesítés keretében nem kerül sor az Érinett teljesítését jogi eljárás keretében, nemperes és peres eljárások útján, végső soron állami kényszer alkalmazásával (végrehajtási eljárás megindításával) kikényszerítse.

Az Érintett anyja neve, mint személyes adat is átadásra került, annak érdekénben, hogy a követelés kötelezettje egyértelműen azonosítható legyen.

A Társaság valós és jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, mivel az nélkülözhetetlen:

-az Érintett, mint kötelezett egyértelmű azonosításához, hiszen az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az Érintett egyik természetes személyazonosító adata (1996 évi XX.tv.4§(4) bek.)

-az Alapszerződésből fakadó kötelezettségek nyilvántartásához, amely a Társaság jogszabályi kötelezettsége is,

-az Érintett-el történő kapcsolatfelvételhez, az Érintett megfelelő tájékoztatásához, a követelés rendezése érdekében történő megkeresések megküldéséhez,

-a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14\2012. (XII.13.) számú ajánlásában a követeléskezelők számára előírt áthidaló megoldások megkötéséhez,

-az Érintett önkéntes teljesítésének elmaradása esetén indítandó jogi eljárásokhoz, hiszen a kötelezett megnevezése nélkül jogi eljárások során a kötelezett személyt egyértelműen szükséges meghatározni, személyazonosító adatainak megadásával, amelyek közül az Érintett születési helye és ideje az azonosításhoz megadandó adatok egyike. Jogerőre emelkedett fizetési meghagyás alapján indítandó végrehajtási eljárás estében továbbá a végrehajtást kérő kifejezetten közölni köteles a végrehajtási kérelem előterjesztésekor az adós nevét és az azonosításhoz szükséges adatokat, de legalább az adós születési helyét, idejét és az anyja nevét.

 

3) Az Érintett érdekei, alapjogok

Az Alaptörvény rendelkezései értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A Rendelet kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák. A Rendelet továbbá rögzíti, hogy személyes adat kizárólag meghatározott, egyértelmű ás jogszerű célból kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Érintettek, mint természetes személyek a fentiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy:

-információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa.

-magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák,

-az információs és önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő, illetve a személyes adatok és ezen   keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések  érvényesüljenek,

-saját személyes adatainak mások által kezeléséről maga rendelkezhessen.

 

4) A Társaság és az Érinett érdekeinek összevetése

Az Érintett anyja nevének mint személyes adatnak a Társaság általi kezeléséhez a társaságnak a fentiek szerint lényeges és egyértelmű érdeke fűződik, mivel az nélkülözhetetlen az Érinettel szembeni követelés kezeléséhez és jogi úton történő érvényesítéséhez, a Társaság jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Az Érintettnek ugyancsak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik információs önrendelkezési joga gyakorlásához, valamint magánszférája védelméhez. A jóhiszeműen eljáró Érintettnek szintén jelentős és egyértelmű érdeke fűződik ahhoz, hogy a tartozás rendezésére nyitva álló lehetőségekről, a követelés jogi úton történő érvényesítésének elkerülését szolgáló áthidaló megoldásokról részletes tájékoztatást kapjon, amihez nélkülözhetetlen az Érintett nevének, mint személyes adatnak a társaság általi kezelése.

Jelentős közérdek fűződik továbbá ahhoz, hogy a magánjogi jogalanyok között létrejövő szerződésekből fakadó kötelezettségek teljesítését a jogosultak végső soron állami kényszer alkalmazásával is ki tudják kényszeríteni. Amennyiben ezt a kötelezettek édesanyjuk nevének, mint személyes adatuk jogosult általi kezeléséhez a szerződéskötéskor megadott hozzájárulás visszavonásával kizárhatnák, az a jogbiztonság nagyfokú sérülését eredményezné, aminek vitathatatlanul negatív hatása lenne a szerződéses. gyakorlatokra, illetve ezen keresztül a teljes piacgazdaság működésére, stabilitására. Ennek megfelelően lényeges közérdek fűződik ahhoz, hogy a magánjogi szerződések jogosultjai az Érintett hozzájárulásának visszavonása esetén is kezelhessék az érintett azon személyes adatait, amelyek a követelés jogi úton történő érvényesítéséhez nélkülözhetetlenek.

 

5) Biztosítékok

Az adatkezelésről kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet a Társaság által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá-az érintett személyes adatainak továbbítása esetén-az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ilyen irányú megkeresésé esetén a Társaság a legrövidebb időn belül, de maximum a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Amennyiben Társaságunk az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Társaságunk a követelés érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok törlésre irányuló kérelmeket a tartozás teljeskörű rendezéséig minden esetben elutasítja. A követelés érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok körét a társaság mindenkori Adatkezelési tájékoztatója határozza meg, mely a társaság honlapján bárki számára elérhető.

Társaságunk az adatbiztonság érvényesülése érdekében minden olyan technikai, szervezeti, szervezési, és egyéb olyan műszaki feltételt biztosít, amely a kezelt adatok jogellenes nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan adattovábbítását, hozzáférését, módosítását, megsemmisülését megakadályozza, biztosítva ezzel a Rendelet, illetve az egyéb adat-és titokvédelmi szabályoknak történő megfelelést.

A Társaság a követeléskezelési gyakorlata során figyelembe veszi és mindvégig betartja a pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének, illetve jogutódjának a Magyar Nemzeti Bank a követeléskezelő társaságok gyakorlatára vonatkozó ajánlásait, így egyebek mellett korlátokat állít fel maga számára pl. az Érintett anyja nevének, mint személyes adatnak a Társaság általi kezelése nem eredményez az Érintett magánéletébe történő jelentős beavatkozást és az így nincs aránytalan hatással az Érintett érdekeire és jogaira.

 

6) Tiltakozás joga

Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatának a rendelet 6.cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló kezelése ellen és kérheti az adatkezelés megszüntetését.

ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat kizárólag akkor kezeli tovább, ha az adatkezelést bizonyíthatóan olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Társságunk a tiltakozást a kérelem benyújtását követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és a döntésről az érintettet írásban tájékoztatja.

Amennyiben Társaságunk az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést-beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is-megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett Társaságunknak a kérelemmel kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha Társaságunk a határidőt elmulasztja, az Érintett bírósághoz vagy a felügyeleti hatósághoz fordulhat.

 

7) Az érdekmérlegelési teszt értékelése

Társaságnak a jelen érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő érdeke arányban áll az Érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekével, tekintettel főként az alábbiakra:

-a Társaságnak lényeges és egyértelmű érdeke fűződik a személyes adat kezeléséhez,

-a tárgybéli személyes adat Társaság általi kezeléséhez az Érintettnek is lényeges érdeke fűződik, hiszen az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a tartozással kapcsolatos tájékoztatásokat megkapja, a tartozás peren kívüli, áthidaló megoldás keretében történő rendezésre lehetőség nyíljon,

-a tárgybéli személyes adat Társaság általi kezeléséhez a fent részletezettek szerint közérdek is fűződik,

-a tárgybéli személyes adat kezelése nem okoz nagyfokú érdeksérelmet az Érintett számára

-a Társaság által nyújtott biztosítékok és az adatvédelmi, adatbiztonsági intézkedések a tárgybéli személyes adat kezelése által az Érintettnek okozott érdeksérelmet tovább csökkentik.

 

8) Az érdekmérlegelési teszt eredménye

Megállapításra került, hogy a Rendelet 6.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott adatkezelési jogalap a tárgybéli személyes adat, vagyis az Érintett anyja nevének kezelése vonatkozásában fennáll. Vagyis a tárgybéli személyes adat a Társaság további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhető, egyéb adatkezelési jogalap (Rendelet 6.cikk (1) bekezdés a)-e) pontok) esetleges hiányában is.

Don`t copy text!